ผู้เข้ารับการอบรม   ปีงบประมาณที่เข้าอบรม    

รายงานการเข้ารับการอบรม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา