ปีการศึกษา  
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัญฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนิทรรศการประกวดผลงานจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ปี 2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการให้อาจารย์ นักศึกษา ไปราชการจังหวัดขอนแก่น ระยอง
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 แต่งตั้งให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดระยอง
 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 24
 คำสั่งแต่งตั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชั้นปีที่ 4 กศป-1
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลิกภาาพและภาษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 2-2558 ภาคปกติ
 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 แต่งตั้งคณะกรรมการส้มตำลีลา
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
 สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การแข่งขันทักษะการผลิตสื่อกราริก วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการและบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาตร์
 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมประกวด mind map
 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ คนเลี้ยงคราม
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 3-2558 ภาคปกติ
 แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณ การพัฒนาผลงานวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการ supply chain
 แต่งตั้งคณะกรรมการ PDCA
 118-59-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์-สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก-ประจำปีการศึกษา-2559
 แต่งตั้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา"การใช้สถิติและโปรแกรม LISREL for Windows เพื่อการวิเคราะห์ผลด้านสถิติการวิจัยขั้นสูง"
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559