ปีการศึกษา  
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์
 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไปราชการที่บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ให้อาจารย์ บคลากร และนักศึก ไปราชการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการสานฝันการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ สัมมนาทางการตลาด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพคณะวอทยาการจัดการ
 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ด้วย excel
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Business Computer Day
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความท้าทาย HR ในโลกใหม่ยุค AEC
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้ 2.1 และ 2.2
 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาษีกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และให้ไปราชการเพื่อนิเทศนักสึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3-2557
 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบสาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตวีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 แต่งตั้งเลขาประจำหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชนสามารถพึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ
 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไปราชการจังหวัดนศรีอยุธยา และกาญจนบุรี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 โครงการอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะวิทยาการจัดการ