ยินดีต้อนรับ   


มคอ. 5  ทั้งหมด    873  รายการ  
ส่งแล้ว    0  รายการ  
ยังไม่ส่ง    873  รายการ  
     

 ส่งแล้ว       ยังไม่่ส่ง
 ภาคการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารหัสวิชาชื่อวิชาSectionประเภทวิชาผู้สอน1ผู้สอน2เวลาDownloadสถานนะ
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012107 วาทนิเทศ 1 เอกบังคับ จิรภัทร จ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011101 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 1 เอกบังคับ ลฎาภา - ศ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011102 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 1 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - ศ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012106 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 1 เอกบังคับ นันธารา - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012108 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 1 เอกบังคับ ลฎาภา - ศ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43042401 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 1 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - ศ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 เอกบังคับ จุฑารัตน์ จ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 เอกบังคับ จุฑารัตน์ จ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 เอกบังคับ จุฑารัตน์ จ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 1 ฝึกประสบการณ์ สาขาฯทรัพฯ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43511301 การบริหารงานสำนักงานและงานสารบรรณ 1 เอกเลือก อรทัย ฤ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43511302 การจัดการสำนักงาน 1 เอกบังคับ มิ่งสกุล ศ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43552102 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับผู้ประกอบการ 1 เลือกเสรี นันธารา อ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43552102 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับผู้ประกอบการ 2 เลือกเสรี นันธารา อ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43552102 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับผู้ประกอบการ 3 เลือกเสรี นันธารา อ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 1 วจ.บังคับ เมธาวี พ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 3 เอกเลือก อรทัย อ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 4 เอกเลือก อรทัย อ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 5 เอกเลือก อรทัย อ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 1 วจ.เลือก ปิยะจินต์ พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562307 การบริหารการผลิต 2 เอกบังคับ มิ่งสกุล ศ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 เอกบังคับ จิรภัทร ฤ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5 เอกบังคับ รุจิรา ศ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย 1 เอกบังคับ ปิยะจินต์ - ศ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย 2 เอกบังคับ ปิยะจินต์ - ศ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย 3 เอกบังคับ ปิยะจินต์ - ฤ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย 4 เอกบังคับ ปิยะจินต์ - ฤ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43503901 การวิจัยทางธุรกิจ 1 เอกบังคับ ปูริดา - พ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43503901 การวิจัยทางธุรกิจ 2 เอกบังคับ ปูริดา - พ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 4 เอกบังคับ ชฎาพร - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 5 เอกบังคับ ชฎาพร - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 6 เอกบังคับ ชฎาพร - อ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 7 เอกบังคับ ชฎาพร - อ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 ฝึกประสบการณ์ สาขาฯทรัพฯ -  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 3 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 4 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 5 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 6 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 7 เอกบังคับ ชาคริต - จ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 8 เอกบังคับ ภัทร์ศินี - พ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ 9 เอกบังคับ ชาคริต - จ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 เอกบังคับ เมธาวี - อ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562207 จิตวิทยาธุรกิจ 1 เลือกเสรี จุฑารัตน์ - อ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 1 เลือกเสรี อรทัย - พ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 2 เลือกเสรี อรทัย - พ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562307 การบริหารการผลิต 1 เอกบังคับ มิ่งสกุล - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562307 การบริหารการผลิต 3 เอกบังคับ มิ่งสกุล - ฤ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562307 การบริหารการผลิต 4 เอกบังคับ มิ่งสกุล - ฤ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562308 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ 1 เอกเลือก จุฑารัตน์ - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 เอกบังคับ เมธาวี - จ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 เอกบังคับ เมธาวี - จ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 เอกบังคับ เมธาวี - จ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 เอกบังคับ เมธาวี - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 เอกบังคับ เมธาวี - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 เอกบังคับ เมธาวี - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562403 การสร้างทีมงาน 1 เลือกเสรี วัชระ - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562403 การสร้างทีมงาน 2 เลือกเสรี วัชระ - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562403 การสร้างทีมงาน 3 เอกเลือก วัชระ - ฤ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1 เอกเลือก นันทิยา - พ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 4 เลือกเสรี นันทิยา - พ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 5 เลือกเสรี นันทิยา - พ3-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6 เอกบังคับ ดวงฤดี - อ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7 เอกบังคับ ดวงฤดี - อ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 8 เอกบังคับ จิรภัทร - ศ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 9 เอกบังคับ จิรภัทร - จ11-14  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 10 เอกบังคับ จิรภัทร - จ11-14  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563206 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 เอกบังคับ ปิยะจินต์ - ศ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563401 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 1 เอกบังคับ จุฑารัตน์ - อ1-3  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563407 การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1 เอกบังคับ วัชระ - ฤ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 1 เอกบังคับ อรทัย - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 2 เอกบังคับ อรทัย - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 3 เอกบังคับ อรทัย - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 4 เอกบังคับ อรทัย - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 5 เอกบังคับ อรทัย - พ7-10  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563411 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 1 เอกบังคับ วัชระ - จ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564106 การบริหารความเสี่ยง 1 เอกบังคับ จุฑารัตน์ - ฤ4-6  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564107 ธุรกิจเพื่อสังคม 1 เอกเลือก วัชระ - อ10-12  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 เอกบังคับ ดวงฤดี - พ7-9  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 เอกบังคับ ดวงฤดี - ศ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 เอกบังคับ ดวงฤดี - ศ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 เอกบังคับ ดวงฤดี - ฤ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 เอกบังคับ ดวงฤดี - ฤ3-5  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 6 เอกบังคับ ดวงฤดี