ยินดีต้อนรับ   


มคอ. 3  ทั้งหมด    526  รายการ  
ส่งแล้ว    0  รายการ  
ยังไม่ส่ง    526  รายการ  
     

 ส่งแล้ว       ยังไม่่ส่ง
 ภาคการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารหัสวิชาชื่อวิชาประเภทวิชาDownloadสถานนะ
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593207 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43533408 การบริหารการเงินธุรกิจ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43534408 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591107 สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592105 คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592219 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 44092607 คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป วจ.บังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591106 หลักเศรษฐศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43532209 การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออกในประชาคมอาเซียน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43534108 การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออกในประชาคมอาเซียน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43531102 การเงินและการธนาคาร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43531101 การเงินธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542104 การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน วจ.เลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43541109 การวางแผนโลจิสติกส์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542103 การจัดการคลังสินค้า เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544104 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์กลุ่มประเทศอินโดจีน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544106 การบริหารนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43541101 หลักการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43541102 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543308 การจัดการโลจิสติกส์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543101 การบริหารการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542402 การสื่อสารทางการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544103 การตลาดระหว่างประเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน วจ.เลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542105 พฤติกรรมผู้บริโภค เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543106 การตลาดเพื่อสังคม เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544902 การวิจัยตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521104 หลักการบัญชีขั้นต้น เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522204 การภาษีอากร 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43532202 การภาษีอากรธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521103 หลักการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523201 การบัญชีธนาคาร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522103 การบัญชีขั้นกลาง 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522104 การบัญชีขั้นกลาง 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522106 การบัญชีขั้นกลาง 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523207 การสอบบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524201 การบัญชีภาษีอากร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523101 การบัญชีขั้นสูง 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523109 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524901 สัมมนาทางการบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521103 หลักการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524106 การวิจัยทางการบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43531102 การเงินและการธนาคาร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521103 หลักการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523201 การบัญชีธนาคาร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523208 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523213 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524201 การบัญชีภาษีอากร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521104 หลักการบัญชีขั้นต้น เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522107 การบัญชีต้นทุน 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523103 การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43532403 การจัดการการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43533401 การจัดการธนาคารพาณิชย์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503208 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504301 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43522206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501301 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504302 ระบบสื่อประสม เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504406 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503206 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504213 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504307 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504212 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504303 เหมืองข้อมูล เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503208 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501203 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43502204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44123607 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012107 วาทนิเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012106 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011102 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43042401 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011101 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012108 การคิดเชิงสร้างสรรค์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ วจ.เลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ วจ.บังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562207 จิตวิทยาธุรกิจ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562308 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563401 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564106 การบริหารความเสี่ยง เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43552102 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับผู้ประกอบการ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ วจ.เลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563206 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564907 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43503901 การวิจัยทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43511302 การจัดการสำนักงาน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562307 การบริหารการผลิต เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 44123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562403 การสร้างทีมงาน เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563407 การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563411 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564107 ธุรกิจเพื่อสังคม เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43511301 การบริหารงานสำนักงานและงานสารบรรณ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43563409 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554613 แรงงานสัมพันธ์ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554433 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42582103 ระบบบริหารราชการไทย วิทย์-คณิต  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552602 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42581101 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554441 จริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42581101 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42582103 ระบบบริหารราชการไทย วิทย์-คณิต  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42553301 ระบบบริหารราชการไทย เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42553402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554434 การบริหารการพัฒนา เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554441 จริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42552602 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42553102 การบริหารงานคลังและงบประมาณ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42553402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554613 แรงงานสัมพันธ์ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42555401 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42584403 แรงงานสัมพันธ์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42554510 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 1/57 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 42581201 หลักรัฐศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592211 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591104 คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592301 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593211 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592220 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43593401 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43591106 หลักเศรษฐศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 43592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43532202 การภาษีอากรธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43043405 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43534902 การวิจัยทางการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43531101 การเงินธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43531102 การเงินและการธนาคาร เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร 43531101 การเงินธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543111 ภาษาต่างประเทศสำหรับโลจิสติกส์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542106 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544108 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542205 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543108 การบริหารการจัดซื้อ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543308 การจัดการโลจิสติกส์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544109 การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43541101 หลักการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542305 การบริหารการขาย เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543101 การบริหารการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544902 การวิจัยตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544903 ปัญหาพิเศษทางการตลาด เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544103 การตลาดระหว่างประเทศ วจ.บังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544901 สัมมนาทางการตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43542105 พฤติกรรมผู้บริโภค เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543103 กลยุทธ์การตลาด เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43543104 การตลาดบริการ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 43544902 การวิจัยตลาด เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522204 การภาษีอากร 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521103 หลักการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522106 การบัญชีขั้นกลาง 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522205 การภาษีอากร 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523207 การสอบบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524101 การบัญชีขั้นสูง 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 42554804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521105 การบัญชีชั้นกลาง 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523109 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524104 สัมมนาการบัญชี เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521103 หลักการบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522207 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523101 การบัญชีขั้นสูง 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 42554804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43504811 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524310 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ฝึกประสบการณ์  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43533301 หลักการลงทุน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522101 การบัญชีการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43522108 การบัญชีต้นทุน 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523102 การบัญชีขั้นสูง 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523208 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43524303 การตรวจสอบภายใน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43521104 หลักการบัญชีขั้นต้น เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523103 การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43523104 การปฎิบัติทางการบัญชีและภาษีอากร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43532202 การภาษีอากรธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43533401 การจัดการธนาคารพาณิชย์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 การบัญชีบัณฑิต การบัญชี 43534404 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการทางการเงิน เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503208 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504301 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43522206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501301 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504302 ระบบสื่อประสม เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504406 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503206 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504213 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504307 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504212 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504303 เหมืองข้อมูล เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43503208 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43504305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เอกเลือก  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501203 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43501201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43502204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44123607 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011103 ความรู้เบื้องต้นและการออกแบบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012109 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011104 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43013113 การรู้เท่าทันสื่อ เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012111 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43012110 จิตวิทยาการสื่อสาร เลือกเสรี  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43011105 บุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 43042402 การวิเคราะห์ผู้รับสาร เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 43561101 องค์การและการจัดการ เอกบังคับ  
ป.ตรี ภาคปกติ 2/57 บริหารธ